top of page

Rettigheter og plikter som medlem hos Grimstad Treningssenter

1. RETTIGHETER OG PLIKTER SOM MEDLEM HOS GRIMSTAD TRENINGSSENTER 

Grimstad treningssenter:

 • Vil foreta adgangskontroll.

 • Skal tilrettelegge trening/mosjon slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.

 • Pålegger medlemmene til enhver tid å holde apparater og lokaler i best mulig stand. Det er meget viktig at utstyr og vekter blir satt på plass etter bruk.

 • Kan med forvarsel holde stengt og redusere tilbud og åpningstider på sommeren, helligdager og lignende.

 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under eller som følge av opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.

 • Fastsette de regler som gjelder på senteret. Medlemmet for plikter seg til å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir.


2. GENERELLE KONTRAKTBESTEMMELSER

Kontrakten er aktiv fra den dato medlemmet signerer kontrakten. Medlemmet plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto m.v. Aldersgrensen ved Grimstad treningssenter er 15år. Grimstad treningssenter forbeholder seg retten til å nekte medlemskap for personer som på grunn av sykelig tilstand kan ta skade av å benytte seg av senterets tilbud. Medlemskapet er bundet til medlemmet. Om medlemmet har en bedriftsavtale og arbeidsforholdet til den aktuelle bedriften opphører, overføres medlemskapet automatisk til ordinært medlemskap. Medlemmet betaler ordinær medlemsavgift fra overgangstidspunktet.
Det er medlemmets ansvar å trene i den oppgitte kontraktsperioden.
Gym36 har ingen ansvar hvis medlemmet ikke har trent, og refunderer ikke trening eller penger for uteblitt periode.


3. NØKKELKORT

Nøkkelkort for Grimstad treningssenter / Gym 36 er personlig og må ikke lånes bort til andre. Det innebærer at man lar en annen låne nøkkelen eller slipper inn andre på senteret med nøkkelen. Senteret er videoovervåket.
Med nøkkelkort får du tilgang til senteret alle dager fra kl. 05.00 til kl. 24.00. Lyset slås automatisk av i tiden kl. 24.00 - 05.00. Det er ikke anledning til å opphode seg på senteret i denne tiden.
Brudd på denne avtalen kan medføre utestenging fra senteret. Ved brudd på avtalen refunderes ikke innbetalt medlemsavgift. Nøkkelkort mottas ved inngåelse av treningsavtale med Grimstad treningssenter / Gym 36. Tap av nøkkelkort må dekkes av hvert enkelt medlem for kr. 100,- Nytt hentes i resepsjonen.


4. FRYS AV MEDLEMSKAP

Du kan søke om frys i ditt medlemskap hos Gym36.
Gebyr for frys er kr 45,-
Frys gjelder kun ved hel kalender måned.


Følgende kriterier for frys er:
a. Ved 12 måneds kontrakts binding, kan man fryse inntil 1 måned pr. kalenderår.

 • Send skriftlig mail til trening@gym36.no, eller henvend deg i resepsjonen. Gym36, kan kreve dokumentasjon eller få oppgitt årsak til frys, før den godkjennes.

 

b. Ved helsemessige årsaker, militær tjeneste eller svangerskap, kan det søkes om utvidet frys inntil 12 måneder. Denne type frys gjelder kun ved kontraktsinngåelse av 6-12 måneds binding.

 • Send skriftlig søknad til trening@gym36.no. Oppgi hvor lenge frys er ønskelig, samt legg ved dokumentasjon av begrunnelse.

 • Gym36 forplikter seg til å gi skriftlige godkjennelse pr mail til mailadressen som står oppført i kontrakten.

Det antall måneder som bevilges med frys gir fritak for betaling i gjeldende periode.
Bindingstiden forskyves dermed slik at medlemskapets varighet blir minimum 12 betalende måneder.

 

5. BETINGELSER FOR TRENINGSAVTALE PÅ AVTALEGIRO

Innmeldingsavgiften og treningsavgiften for inntil 2 måneder 
skal betales i resepsjonen, eller ved mottatt faktura dersom senteret tillater det. Forskutterte beløp vil ikke bli forsøkt trukket fra konto. Medlemmet forplikter seg til å benytte AvtaleGiro hvor en månedlig treningsavgift trekkes fra medlemmets konto den 20. i hver måned. Medlemmet betaler treningsavgift uavhengig av treningsmengde. Månedlige trekk fortsetter til medlemsavtalen blir sagt opp. Der- som senteret ikke får trukket treningsavgift fra medlemmets konto, kan medlemmet faktureres i etterkant. Ikke innbetalt innmeldings- eller treningsavgift oversendes til inkasso for videre inndriving.

 

6. OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN

Oppsigelsestiden er en - 1 - måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt på senteret eller post- stemplet. Eks.: Oppsigelse i januar medfører siste betaling
i februar. Medlemmet må gi skriftlig oppsigelse til Grimstad treningssenter, via trening@gym36.no.
Medlemmet får bekreftelse fra senteret på at oppsigelsen
er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Oppsigelsen anses ikke for gyldig før du mottar skriftlig bekreftelse fra medlemssenteret. Dersom du ikke mottar slik bekreftelse innen 14. dager fra levert oppsigelse, må du selv ta kontakt med Grimstad treningssenter.

TIDLIGERE MEDLEM
Har man meldt seg ut av Gym36, og vil melde seg inn igjen, følger det administrasjons-kostnader rundt ny inngåelse.
Innmelding hvor man har nøkkelkortet fra før: kr. 100,-

Innmelding hvor man får nytt nøkkelkort: kr. 200,-


7. OPPSIGELSE AV AVTALEGIRO

AvtaleGiro kan når som helst sies opp av medlemmet. Blir fullmakt til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt, vil senteret umiddelbart kunne kreve inn utestående beløp for kontraktsperioden.

 

8. OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN

Grimstad treningssenter har rett til å si opp avtalen og utestenge medlemmet med umiddelbar virkning på et hvert tidspunkt, dersom medlemmet:

 • Stjeler fra senteret eller andre medlemmer.

 • På en eller annen måte opptrer mot Grimstad treningssenter sitt tilbud.

 • Ikke følger Grimstad treningssenteret sine retningslinjer og trivselsregler.

 • Mistenkes for bruk eller salg av narkotiske midler eller dopingmidler.
  Utestenging etter dette punkt medfører ingen refusjon av innbetalt treningsavgift.​

 

SENTERETS TRIVSELSREGLER

 • Adgangsbrikken brukes alltid til registrering ved ankomst.

 • Brikken skal kun brukes av den som brikken er registrert på.

 • Mislighold av medlemskap kan føre til utestenging.

 • Personlig renslighet og kroppshygiene er viktig også for andre som trener (herunder tørk av alle brukte treningsapparater).

 • Funksjonell bekledning som t-skjorte og innesko skal brukes.

 • Utstyr skal ryddes av den som har brukt det sist.

 • Treningsapparater og utstyr skal kunne brukes av andre når du har pause.

 • Gym36 er et dopingfritt treningssenter. Bruk medfører avvikling av medlemskap.

Det er ikke tillatt å ta med andre inn på senteret som ikke er medlem. Mislighold kan føre til utestenging fra senteret.

Vi tar forbehold om eventuelle prisjusteringer.

bottom of page